Om Bærekraftig Bydel

Bærekraftig Bydel er et nettverksprosjekt i regi av Utleira IL. Vi jobber for et livslangt samarbeid for et godt og utviklende bærekraftig lokalmiljø. En bærekraftig bydel mener vi er inkluderende, rettferdig og lønnsom, og ivaretar miljø og ressurser.


Bærekraft

FNs 17 bærekraftsmål ligger som grunnsteiner i prosjektet og Trondheim kommunes oppvekststrategi Stein, Saks, Papir har gitt viktige føringer. 

"FNs bærekraftmål  er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030" (fn.no)En bærekraftig utvikling er defineret som: "en utvikling som ivaretar dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov".

En helhetlig bærekraftig utvikling krever fokus på og forbedring av både sosiale, økonomiske, politiske og miljømessige forhold, fordi disse er vevd tett sammen. Det er mer fokus på bærekraft nå enn tidligere, men Fns bærekraftsmål kan for endel oppleves overordnede, abstrakte og globale, og dermed vanskelig å forholde seg til i hverdagen. Sammen kan vi gjøre målene aktuelle for vårt lokalmiljø og slik styrke vårt arbeid for en utvikling som skaper vekst og verdi for alle.


Grobunn for fellesskap

Samarbeid på tvers kan gi grobunn for å skape sterke barne- og ungdomsfellesskap som fremmer samhørighet, respekt og inkludering mellom mennesker.  Dette kan bidra til trygghet og forutsigbarhet for alle, spesielt for sårbare grupper, samt motarbeide utenforskap. Disse faktorene er forutsetninger som har betydning for livskvaliteten og er et viktig utgangspunkt for at barn og unge skal lykkes både på skolen og ellers, og bli rustet til å ta gode og bærekraftige avgjørelser senere. Slike fellesskap gjør det også lettere å fange opp dem som faller utenfor og de som har ekstra behov.


Samarbeid gjennom nettverk

Bærekraftig Bydel bygger et nettverk av samarbeidspartnere for sammen å løfte fram, koordinere og hjelpe til med å videreutvikle bærekraftstilbud og -tiltak i nærmiljøet til Hoeggen og Sunnland skolekrets. Dette samordnes gjennom denne nettsiden for å gi bedre oversikt over hva som finnes av muligheter, tiltak og prosjekter. Samarbeidspartnerne er fra frivillig, privat og offentlig sektor. Ved å skape et nettverk mellom ulike arenaer, kan vi bygge en mer robust og bærekraftig bydel.


Gjennom samarbeid vil vi kunne dele kunnskap og innsikt for slik å trekke i samme retning og sette et grønnere og livslangt bærekraftig fotavtrykk i lokalmiljøet. Vi kan slik få til mer ved bruk av færre ressurser. 


Visjonen vår er at bydelen skal bli verdens beste å vokse opp og bo i.


Bilder: 

3. lånt av CINDY om nattevandring for FNs bærekraftsmål på Odderøya,  arrangert av Norad og Kristiansand kommune. 

4. lånt fra aurlien.no "Modellen illustrerer de tre “bunnlinjene”, som må virke sammen for å oppnå bærekraftige løsninger".


Som aktører i lokalsamfunnet er det viktig at vi bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Ved å gi de globale målene lokalt meningsinnhold tror vi det kan bli lettere å etablere bærekraftig praksis. Som innbyggere kan vi hjelpe oss selv og hverandre i større grad enn i dag, og flere kan og vil være med å bidra til et velfungerende samfunn.


Både globalt og lokalt trengs det et skifte i grønn retning, og for at økonomien skal fortsette å trives og vokse, må det skje innenfor planetens fysiske tålegrenser. Gjennom en felles dugnad kan gode og gjennomtenkte tiltak videreutvikles eller settes igang. Ved å jobbe sammen i nettverk på tvers av bransjer og sektorer skaper vi en bedre fremtid med verdiskaping som bevarer og forbedrer klima- og miljø, økonomi og sosiale forhold.


Vi trenger samarbeid hvor borgere, private og frivillige aktører inngår likeverdige samarbeid med en eller flere offentlige aktører om definisjonen av problemer og utfordringer, utforming av nye strategier og løsninger og gjennomføring av disse. (Pådriv 2018, s. 3.)

Utleira IL åpnet Utleirahallen i september 2015. Siden da har idrettslaget engasjert seg enda mer for bydelen. Dette for å gi tilbake til Trondheim Kommune og ikke minst til beboerne som samlet seg rundt prosjektet, og bidro til at Utleira Idrettslag fikk realisert drømmen om å åpne en storstue for hele bydelen.

I Utleira jobber vi med

Bedre skole og oppvekstmiljø
Bydelsutvikling
Verdiarbeid
Anleggsutvikling
Inkludering og integrering
Miljøarbeid
Ungdomsarbeid
Senioraktiviteter
Oppvekststrategien Stein, saks og papir for å bygge solide barnefellesskap i bydelen
Samarbeid med fengsel og ruskollektiv

Framover ønsker vi å se hva vi kan bidra med i forhold til FNs bærekraftsmål og videreutvikle det vi allerede gjør av bærekraftige tiltak. Vi vil jobbe mer aktivt i forhold til bevisstgjøring og fokus rundt dette til alle våre medlemmer og få hele bydelen engasjert.


Tiltak vi har gjennomført og forpliktet oss

I 2018 brukte idrettslaget over 500.000 kroner på tiltak for å hindre spredning av gummigranulat. Målinger viser at vi i løpet av ca 7 år kun har mistet fire tonn med gummigranulat, der normalen er anslått til å være fire tonn per bane per år. Vi har også satt igang systemer og praksis i oppsamling, rensing og tilbakeføring av gummigranulat til banene. Vi tar ungdommen på alvor når de etterspør enda flere og bedre miljøtiltak.

Vi er også som første idrettslag i Norge blitt utfordret av Framtiden i våre hender til å bli et flerbrukslag. Dette innebærer at vi forplikter oss til å slutte å bruke engangsprodukter. I de tilfellene det likevel skjer skal det være det mest miljøvennlige alternativet. Vi vil stå på barn og unge sin side i kampen for miljøet og bidra til større bevissthet og fokus hos alle foreldre i hele bydelen.

Vi samarbeider med skolen og ønsker å forsterke deres verdier og fokus på miljø også i barn og unges fritid.

FN-sambandet er pådrivere for at undervisning om bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap blir helhetlig og tverrfaglig integrert i skole og barnehage. 

Utleira IL ønsker som idrettslag å bidra i dette arbeidet og tror at flere aktører er viktig i denne prosessen.

Barn og unge tilbringer mye tid i idrettslag og andre fritidsaktiviteter etter skoletid.

Ved å drive holdnings- og verdiskapende arbeid og skape sterke, robuste fellesskap der barn og ungdom tør å ta riktige valg, stå opp for sine rettigheter og for hverandre, kan vi få til et mer bærekraftig og helhetlig verdigrunnlag og et varmere samfunn for danning av morgendagens voksne.

Gjennom samarbeid kan vi legge opp til at barn og unge møter de samme verdiene på flere arenaer.