Prosjektoversikt
 • Arena for utlån, bytting og gjenbruk av utstyr, klær og sko
 • Bidra til at alle familier skal kunne delta uavhengig av egen økonomi
 • Bidra til innsikt i og kunnskap om personlig økonomi
 • Gi like muligheter til alle som har lyst til å delta.
 • Redusere økonomiske barrierer.


 • Fordele ressursene og ta vare på maten vi produserer på en bedre måte enn i dag
 • Kortreist mat og ressursutnyttelse
 • Organisering av matutlevering 
 • Redusere matsvinn
 • Tilby gode og næringsrike matretter i kiosker, på festivaler og arrangementer


 • Tidlig innsats øker god folkehelse
 • Forebygge rusmiddelmisbruk gjennom inkludering og forhindre utenforskap
 • Gi varierte trenings- og aktivitetstilbud på alle nivå til alle uavhengig av kjønn, bakgrunn, funksjonsevne, livssyn  og hvor man kommer fra
 • Inkludering og lagspill gir god psykisk helse


 • Gode rollemodeller som lærere/ ledere/ trenere, og kvalitet i opplæringen.
 • Tilby læring i å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst.
 • Alle skal oppleve læring, mestring, fellesskap og trygghet uavhengig av kjønn, bakgrunn og hvor man kommer fra.
 • Sikre lik tilgang til opplæring og udanning til alle som ønsker det på alle nivåer.
 • Etablere og oppgradere tilbud som er barnevennlige, ivaretar hensynet til kjønnsforskjeller og til personer med nedsatt funksjonsevne og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsmiljø for alle.

 • Inkluderende tilbud tilpasset ulike nivå og interesser, uavhengig av kjønn
 • Gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til deltagelse og aktivitet
 • Gi begge kjønn like muligheter til å si sin mening og muligheten for å påvirke
 • Oppmuntre jenter til å ta ledende roller
 • Verdiarbeid som styrker hver enkelt til å motvirke vold og diskriminering
 • Nulltoleranse for grov og hetsende språkbruk


 • Tilgang til trygt drikkevann.
 • Sparedusj
 • Holdningsskapende arbeid
 • Teknologi for vannoppsamling, avsalting, effektiv bruk av vannressurser, behandling av avløpsvann, gjenvinning og ombruk.


 • Redusere unødig strømforbruk
 • Skape grønn, kortreist energi
 • Nabodeling av energi
 • Nullutslippsområde
 • Solcellepaneler på Utleirahallen
 • Ladestasjon for El-bil


 • Arenaer for arbeidstrening
 • Inkluderende arbeid
 • Inkluderende trener
 • Lokale leverandøravtaler
 • Kvinner i frivillig arbeid
 • Målrettet integrering til arbeid


 • Oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser

 • Tiltak for integrering av flyktninger
 • Bidra til kulturforståelse og kulturutveksling
 • Sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status


 • Organisering av samkjøring til fritidsaktiviteter
 • Sikre at alle har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris
 • Redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi 


 • Holdningsskapende arbeid
 • Kildesortering, gjenbruk, redesign
 • Klesbytte-kafé
 • Kutte eller redusere engangsprodukter
 • Lekebytte-kafé
 • Loppemarked og bruktmarked
 • Panteordninger for og gjenbruk av treningstøy/ klær/ uniformer/ sko/ utstyr
 • Redusere matsvinn
 • Sikre at innbyggere har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med naturen

 • Holdningsskapende arbeid
 • Minne om kildesortering og ta søppel med til nærmete søppelkasse/ -boks
 • Oppfordre medlemmer til å gå eller sykle til trening
 • Plukke søppel i nærmiljøet - organisere "Plogging"
 • Samkjøring til aktiviteter dersom man må bruke bil
 • Satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur


 • Erstatte engangsplast
 • Holdningsskapende arbeid
 • Minimere plastbruken i hverdagen
 • Samarbeid om å rense natur og nærområde for søppel
 • Rydding av strender og elvebredder
 • Tydelig merket avfallsdunker der folk ferdes


 • Bevare uberørte naturområder
 • Erstatte engangsplast
 • Flere bikuber og kolonihager
 • Holdningsskapende arbeid
 • Insektshotell
 • Minimere plastbruken i hverdagen
 • Rense natur og nærområde for søppel
 • Tydelig merket avfallsdunker der folk ferdes


 • Fair Play
 • Bidra til å skape et trygt, fredelig og inkluderende nærmiljø fo
 • God integrering
 • Forebygge at barn og unge begår straffbare handlinger
 • Bekjempe alle former for organisert kriminalitet
 • Nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser
 • Sikre lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer
 • Sikre allmenn tilgang til informasjon


 • Fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn.
 • Holdningsskapende arbeid
 • Samarbeid mellom myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet for å oppnå bærekraftig utvikling
 • Skape bevissthet omkring bærekraftig utvikling
 • Skape nye og sterke partnerskap